Ogłoszenie wyniku rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 3/2020

Ogłoszenie wyniku rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 3/2020 z dnia 12.07.2020 organizowanego przez AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Dotyczy: Wyłonienie pracownika do kadry naukowo – badawczej na stanowisko: Pracownik techniczny. 

Wybrana została oferta Wykonawcy: Filip Pakuła