Zaproszenie do składania ofert dot. „Specjalista w zakresie nowych technologii”

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania  ofertowego organizowanym przez AGNIESZKĘ FIUK CK SYSTEM, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania”, będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie ww. projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

dotyczy: wyłonienia wykonawcy na realizację usług badawczych na stanowisko Specjalisty w zakresie nowych technologii.

Szczegóły w załącznikach:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Zapytanie ofertowe 3/2016, Specjalista w zakresie nowych technologii