Zaproszenie do składnia ofert dot. „Opracowanie i przebadanie prototypu innowacyjnego mocowania platformy nadrzewnej”.

Zapytanie ofertowe 3/2017 dot. Opracowanie i przebadanie prototypu innowacyjnego mocowania platformy nadrzewnej

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania  ofertowego organizowanym przez AGNIESZKĘ FIUK CK SYSTEM, w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

dotyczy: Opracowanie i przebadanie prototypu innowacyjnego mocowania platformy nadrzewnej.

Szczegóły w załącznikach:
Załącznik Nr 1 – Wzór formularza oferty
Załącznik Nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowo-kapitałowych
Załącznik Nr 5 – Wzór umowy
Załącznik Nr 6 – Wykaz zrealizowanych usług
Zapytanie ofertowe 3/2017 – Opracowanie i przebadanie prototypu innowacyjnego mocowania platformy nadrzewnej