Zapytanie ofertowe dot. „Wynajem powierzchni badawczej – powierzchni parku linowego”

Firma CK System Agnieszka Fiuk z siedzibą w Kielcach (25-385) przy ulicy Prostej 109A/2 (Zamawiający) zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w 2012 roku, posiadająca numery NIP 6571029394 oraz REGON 290614250 zaprasza do złożenia oferty na „Wynajem powierzchni badawczej – powierzchni parku linowego”
Tematem zadania jest wynajem zadrzewionej powierzchni badawczej, na której będą prowadzone badania terenowe drzew stojących oraz zostanie zbudowana instalacja doświadczalna – platformy nadrzewne połączone w trasy parku linowego.
Badania będą przeprowadzane w okresie od maja 2017 do listopada 2020 w ramach Projektu B+R przedsiębiorstw: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt polega na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania.

Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:
– wynajem na okres od 01.05.2017 do 30.11.2020 co najmniej jednej z wymienionych powierzchni:
1. powierzchnia badawcza położona w I strefie klimatycznej Polski (obszar nadmorski – pas Pobrzeża Bałtyku), na której rośnie co najmniej 90 dorosłych drzew gatunku sosna pospolita (Pinus silvestris) o wysokości co najmniej 15 m i obwodzie pnia co najmniej 80 cm.
2. powierzchnia badawcza położona w I strefie klimatycznej Polski (obszar nadmorski – pas Pobrzeża Bałtyku), na której rośnie co najmniej 90 dorosłych drzew gatunku buk zwyczajny (Fagus sylvatica) o wysokości co najmniej 15 m i obwodzie pnia co najmniej 80 cm.
3. powierzchnia badawcza położona w II strefie klimatycznej Polski (pozostała część Polski poza obszarem nadmorskim – pasem Pobrzeża Bałtyku), na której rośnie co najmniej 90 dorosłych drzew gatunku sosna pospolita (Pinus silvestris) o wysokości co najmniej 15 m i obwodzie pnia co najmniej 80 cm.
4. powierzchnia badawcza położona w II strefie klimatycznej Polski (pozostała część Polski poza obszarem nadmorskim – pasem Pobrzeża Bałtyku), na której rośnie co najmniej 90 dorosłych drzew gatunku buk zwyczajny (Fagus sylvatica) o wysokości co najmniej 15 m i obwodzie pnia co najmniej 80 cm.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania materiału badawczego (tj. drzew) na wynajmowanych powierzchniach pod kątem wymagań do projektu przez specjalistów w zakresie fizjologii drzew odpowiadających za projekt.

Projekt i szczegółowe wymogi dotyczące materiału badawczego tj. drzew oraz utrzymania powierzchni badawczych dostępne są w siedzibie Zamawiającego.

Gwarancje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji dotyczącej:
– udzielenia zgody na przeprowadzenie badań terenowych na drzewach polegających na ocenie stanu żywotności oraz biofizjologicznych parametrów życiowych drzew
– udzielenia zgody na zbudowanie tras parku linowego – instalacji doświadczalnej w postaci platform nadrzewnych na powierzchniach badawczych w 2018 r.
– niezmienności umowy na czas realizacji projektu.

Termin wykonania zamówienia: od 1 maja 2017 do 30 listopada 2020 roku.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Prosimy o złożenie oferty na załączonym do niniejszego zapytania wzorze oferty. Oferta powinna zawierać: datę sporządzenia, dane oferenta (nazwa, adres, dane kontaktowe, numer NIP), cenę usługi, oświadczenie o posiadaniu przez oferenta kompetencji do wykonania zamówienia, okres związania ofertą, termin wykonania zamówienia, gwarancje.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@cksystem.pl, adres pocztowy siedziby Zamawiającego, przez kuriera lub doręczyć osobiście do siedziby spółki.

Termin składania ofert upływa 12.05.2017 o godzinie 11.00 Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed terminem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2017 o godz. 12.00. Oferenci zostaną poinformowani o wyborze oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kryterium wyboru:
Cena (90%)
Materiał badawczy (5%)
Gwarancje (5%)

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Robert Fiuk pod numerem telefonu 507 151 610 oraz za pośrednictwem e-maila robert.fiuk@cksystem.pl

Załączniki:
Wzór formularza ofertowego
24.04.17wzor_formularza_ofertowego-wynajem

24.04.17zapytanie ofertowe wynajem powierzchni-wzór