Zapytanie ofertowe dot. „Zbieranie próbek z koron drzew”

 

CK System Agnieszka Fiuk Kielce, dn. 22.05.2017

ul. Prosta 109A/2 25-385 Kielce

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 Z DNIA 22.05.2017.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia wykonawcy na pobieranie próbek z koron drzew w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020. Zapytanie nie podlega ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa podmiotu: CK System Agnieszka Fiuk

Adres: ul. Prosta 109A/2 25-385 Kielce

zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w 2012 roku

NIP 6571029394

REGON 290614250

Tel. 507 151 610

e-mail: biuro@cksystem.pl

www.cksystem.pl

1. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zbiór próbek z koron 90 dorosłych drzew na każdej z 4 powierzchni badawczych, z czego 2 powierzchnie są zlokalizowane w województwie świętokrzyskim, a 2 powierzchnie są zlokalizowane w województwie pomorskim. Próbki będą zbierane z dwóch gatunków drzew: sosna pospolita, buk zwyczajny.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Kod Wspólnego Słownika zamówień CPV:

77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

2. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także ww. Wykonawcy występujący wspólnie, a spełniający warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Wykonawcy występujący wspólnie solidarnie ponoszą odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia;
 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał poniższe warunki:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia,
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i posiadającymi odpowiednie uprawnienia,
  4. sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy zapewnia wykonanie zamówienia,
  5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;

Ocena spełnienia warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu odbędzie się na zasadzie „spełnia/ nie spełnia” – na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.

3. Warunki wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:

 1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które nie spełniają warunków określonych w pkt 2 oraz podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Oferta wykluczonego wykonawcy zostanie uznana za odrzuconą.
 1. Odrzuceniu podlegają oferty sporządzone w sposób niezgodny z pkt. 5 zapytania ofertowego i nie zawierające kompletu wymaganych w nim załączników, dokumentów i oświadczeń.
 2. Odrzuceniu podlegają także oferty, których zakres jest niezgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

4. Kryteria oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryterium:

L.p. Kryterium Znaczenie

procentowe kryterium

Max. ilość pkt. jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena netto

Liczba punktów = Cn/Cb x 100

gdzie:

Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

Cb – cena oferty badanej

100 wskaźnik stały

.

100 % 100 pkt

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W przypadku otrzymania tylko jednej oferty spełniającej warunki zamówienia i jednoczesnym przekroczeniu kwoty założonej w budżecie Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.

Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy.

5. Sposób przygotowania ofert :

 1. Każdy z Wykonawców składa tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 2. Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
 3. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie dwie lub więcej osób, dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
 4. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane przez zapytanie ofertowe dokumenty, oświadczenia i załączniki:
 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1,
 2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2,
 3. oświadczenie o spełnieniu warunków zapisanych w załączniku nr 3,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub/i kapitałowych z zamawiającym – załącznik nr 4,
 5. zaparafowany i zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 5,
 6. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (oryginał lub kopia poświadczona prze Wykonawcę),
 1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego i obejmować

całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę przedmiotu zamówienia netto w złotych polskich (cyfrowo i słownie) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena obejmować będzie wszelkie koszty, niezbędne do należytej realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach. W cenie brutto należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT) w stawce obowiązującej na dzień otwarcia.
 2. W przypadku zmiany lub powstania nowych okoliczności rzutujących na zmianę stawek podatku VAT w trakcie realizacji umowy przewiduje się możliwość przeliczenia ceny umownej w stosunku do zmienionej stawki VAT, w wyniku, czego ustalona zostanie ostateczna wartość umowy, co zostanie wprowadzone do umowy w formie aneksu.

7. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Zamawiającego do dnia 05.06.2017 do godziny 12.00. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
 1. Ofertę zawierającą wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy oraz dopisać „Oferta na zbieranie próbek z koron drzew. Nie otwierać przed godz. 12.00 w dniu 05.06.2017”.
 2. Oferty złożone po terminie lub w sposób niezgodny z ust. 1 i 2 nie będą rozpatrywane.

8. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 10 czerwca 2017 do 30 września 2020 roku.
 2. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego.

9. Informacja o wyniku postępowania

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana w ciągu 3 dni od terminu zakończenia zbierania ofert, a o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców umieszczając stosowną informację na stronie internetowej www.cksystem.pl

10. Informacja o zawarciu umowy/postanowienia końcowe:

 1. Umowa z wybranym Wykonawcą (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania) zostanie podpisana w okresie związania ofertą. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. Informacja o zmianie lub unieważnieniu postepowania zostanie upubliczniona na tych samych zasadach co zapytanie ofertowe.
 4. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Robert Fiuk, telefon 507 151 610 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

14. Załączniki

 1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
 2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
 5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Robert Fiuk pod numerem telefonu 507 151 610 oraz za pośrednictwem e-maila robert.fiuk@cksystem.pl

Załączniki:
Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 5 – wzór umowy
Załącznik Nr 4- Oswiadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych

Załącznik Nr 3- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 – Wzór formularza oferty