Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 3/2017

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 3/2017 z dnia 18.10.2017 organizowanego przez AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Dotyczy: wyłonienia wykonawcy na opracowanie prototypu platformy nadrzewnej.

Wybrana została oferta Wykonawcy: Politechnika Świętokrzyska.