Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 3/2018

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 3/2018 z dnia 04.11.2018 organizowanego przez AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Dotyczy: Utrzymanie i konserwacja instalacji doświadczalnej na czterech powierzchniach badawczych. 

Wybrana została oferta Wykonawcy: AVRA Tomasz Woźniak.