Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 4/2018

Ogłoszenie wyniku rozeznania rynku  w trybie zapytania ofertowego nr 4/2018 z dnia 14.12.2018 organizowanego przez AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Dotyczy: Realizacji kampanii informacyjno – promocyjnej projektu, promocji wyników badań oraz samego produktu tj. innowacyjnego mocowania. 

Wybrana została oferta Wykonawcy: Idealia Sp. z o.o.