Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania

CK System realizuje projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2017 Szybka Ścieżka/Wspieranie procesów Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Projekt dotyczy prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych, których rezultatem będzie innowacyjny, nowy produkt: platforma nadrzewna z bezinwazyjnym systemem mocowania. Platforma będzie miała charakter wielofunkcyjny, będzie możliwe jej wykorzystanie przede wszystkim w rekreacyjnych parkach linowych, ale także w innych sytuacjach, np. do budowy stanowisk obserwacyjnych (dla leśnictwa, łowiectwa, służb ochrony itp.). Zasadniczą cechą nowego produktu będzie wyeliminowanie negatywnego skutku jej zamocowania na pniu drzewa. Istotne jest także przebadanie produktu pod kątem bezpieczeństwa. Rezultatem realizacji projektu będzie nowy produkt, nie występujący w takiej postaci na rynku. Celem przeprowadzonych prac B+R będzie określenie długookresowej dynamiki zmian żywotności i parametrów biochemicznych badanych drzew będących wynikiem zamontowania innowacyjnej platformy w porównaniu do drzew kontrolnych (bez platformy) i drzew z zamontowaną platformą starego typu.
Projekt będzie realizowany w okresie od 1.06.2017 do 31.01.2021.
Rezultatem, który CK System planuje wdrożyć w ramach realizacji przedmiotowego projektu, jest opracowanie i wdrożenie do produkcji platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania do pnia drzewa. Platforma będzie miała charakter wielofunkcyjny, będzie możliwe jej wykorzystanie przede wszystkim w rekreacyjnych parkach linowych, ale także w innych sytuacjach, np. do budowy stanowisk obserwacyjnych (dla leśnictwa, łowiectwa, służb ochrony, fotografii przyrody) jak również do zabudowy nadrzewnymi domkami. Podstawowym jednak zastosowaniem będzie wykorzystanie innowacyjnej platformy w parku linowym.
Wartość projektu: 5 014 644,30 PLN. Wkład z Funduszy Europejskich: 3 119 501,78 PLN