INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA organizowanego przez: CK System

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi „Opracowania i przebadania prototypu innowacyjnego mocowania platformy nadrzewnej” w ramach w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wybrana została oferta Wykonawcy:
Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”