Ogłoszenie wyniku rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego nr 2/2021

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 2/2021 z dnia 14.09.2021 organizowanego przez AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe

Dotyczy: Wyłonienia wykonawcy dodatkowych elementów modyfikujących innowacyjne mocowania platform nadrzewnych

Wybrana została oferta Wykonawcy: AP Energetyka Adam Puchrowicz