Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 1/2017 

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 24.04.2017 organizowanego przez AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Dotyczy: wynajem powierzchni badawczej – powierzchni parku linowego. 

Wybrana została oferta Wykonawcy: Tomasz Woźniak AVRA.